LT

Karjera įmonėje

 • Informacinių sistemų plėtros ir priežiūros skyriaus programuotojas (-a)

  Darbo vieta: Liepkalnio g. 97, Vilnius.

  Darbo pobūdis: WEB naudotojų sąsajų projektavimas, programavimas ir testavimas.

  Savo gyvenimo aprašymą (CV) siųskite el. paštu personalas@regitra.lt iki 2018-03-28 su nuoroda „Informacinių sistemų plėtros ir priežiūros skyriaus programuotojas (-a)“.

   

  Visą skelbimą rasite čia.

   

 • Marijampolės filialo ūkvedys-mechanikas (-ė)

  Darbo vieta: Kauno g. 142 A, Marijampolė.

  Veiklos pobūdis: filialo veiklos ūkinis aptarnavimas, filialo pastato ir teritorijos eksploatacijos organizavimas, materialinių vertybių saugojimas, apskaita ir išdavimas, priskirtų transporto priemonių techninis aptarnavimas ir eksploatavimas, mažos vertės viešųjų pirkimų vykdymas. Funkcijų, susijusių su gaisrine sauga vykdymas.

  Savo gyvenimo aprašymą (CV) siųskite el. paštu personalas@regitra.lt iki 2018-03-18 su nuoroda „Marijampolės filialo ūkvedys-mechanikas (-ė)“.

   

  Visą skelbimą rasite čia.

 • IT pagalbos tarnybos specialistas (-ė)

  Darbo vieta: Liepkalnio g. 97, Vilnius.

  Darbo pobūdis:

  • teikti pirmo lygio IT pagalbą įmonės darbuotojams bei spręsti visų tipų incidentus ir užklausas, kurie bus gaunami telefonu arba Service Desk sistemoje;
  • rinkti, kaupti, atnaujininti žinias, kurios didintų išsprendžiamų kreipinių kiekį pirmo kontakto metu;
  • bendradarbiauti su įmonės IT palaikymo padaliniais ir išoriniais paslaugų tiekėjais, siekiant greitesnio incidentų ir užklausų sprendimo, kurie neišspręti pirmame lygyje;
  • užtikrinti IT pagalbos tarnybos veiklą darbo valandomis (8x5).

  Savo gyvenimo aprašymą (CV) siųskite el. paštu personalas@regitra.lt iki 2018-03-18 su nuoroda „Informacinių technologijų pagalbos tarnybos specialistas (-ė)“.

   

  Visą skelbimą rasite čia.

 • Veiklos planavimo ir kokybės valdymo skyriaus vadovas (-ė)

  Darbo vieta: Liepkalnio g. 97, Vilnius.

  Darbo pobūdis:

  • teikti siūlymus formuojant Įmonės viziją, misiją, vertybes, veiklos prioritetus, veiklos efektyvumo didinimo kryptis, strateginius tikslus ir juos įgyvendinančias programas bei vertinimo rodiklius;
  • koordinuoti Įmonės strategijos, veiklos plano ir šių dokumentų įgyvendinimo ataskaitų rengimą, siūlyti savalaikius strateginius pokyčius;
  • kontroliuoti ir vertinti, ar pasiekti su strateginio ir kitų veiklos planų ir programų įgyvendinimu susiję tikslai ir uždaviniai;
  • dalyvauti kuriant Įmonės veiklos rodiklių (KPI) sistemą ir ją tobulinti;
  • prisidėti prie Įmonės veiklos kokybės gerinimo, atlikti Įmonės veiklos analizę bei teikti siūlymus dėl veiklos efektyvumo didinimo, organizuoti rizikos vertinimo procesus;
  • atlikti Įmonės veiklos vidinių procesų analizę, organizuoti procesinio valdymo priemonių įgyvendinimą;
  • dalyvauti tarptautinėse darbo grupėse, seminaruose skyriaus kompetencijos klausimais;
  • dalyvauti rengiant su Įmonės veikla susijusių teisės aktų ir kitų norminių dokumentų projektus, rengia pastabas ir pasiūlymus kitose institucijose parengtų norminių ir teisės aktų projektams.

  Savo gyvenimo aprašymą (CV) siųskite el. paštu personalas@regitra.lt iki 2018-03-25 su nuoroda „Veiklos planavimo ir kokybės valdymo skyriaus vadovas (-ė)“.

   

  Visą skelbimą rasite čia.

 • Turto valdymo skyriaus vadovas (-ė)

  Darbo vieta: Liepkalnio g. 97, Vilnius.

  Darbo pobūdis:

  • užtikrinti Įmonės centralizuotą aprūpinamą reikiamomis prekėmis ir paslaugomis;
  • analizuoti Įmonės valdomo turto naudojimą ir teikti išvadas bei pasiūlymus, siekiant racionalaus ir efektyvaus turto panaudojimo;
  • rengti turto valdymo tvarką ir jos įgyvendinimo planą bei pakeitimus;
  • analizuoti Įmonės ūkinės veiklos rezultatus, atlikti rinkos (turto pardavimo, nuomos ar pan.) analizę;
  • dalyvauti Įmonės teisės aktų projektų kūrime pagal skyriaus kompetenciją;
  • organizuoti materialinių vertybių saugojimą ir materialiojo turto analitinę apskaitą;
  • pagal kompetenciją vykdyti viešųjų pirkimų iniciavimo ir organizavimo procedūras;
  • organizuoti Įmonės aprūpinimą baldais, inventoriumi, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis, kontroliuoti jų apsaugą ir remontą;
  • kontroliuoti pasirašytų sutarčių, susijusių su Skyriaus veikla, vykdymą;
  • organizuoti švaros ir tvarkos palaikymą Įmonės patalpose ir teritorijoje;
  • pagal kompetenciją rengti ir teikti Įmonės valdybai informaciją apie numatomus sandorius, kuriems vykdyti būtinas valdybos pritarimas;
  • dalyvauti inventorizuojant, tikrinant ir revizuojant Įmonės valdomą ir įsigytą turtą;
  • analizuoti, sisteminti ir teikti siūlymus Įmonės vadovybei apie kitų valstybinių įmonių, privataus sektoriaus ir užsienio valstybėse veikiančių, panašia veikla užsiimančių, įmonių gerąją praktiką ir įžvalgas susijusias su turto valdymu;
  • dalyvauti tarptautinėse darbo grupėse, seminaruose skyriaus kompetencijos klausimais.


  Savo gyvenimo aprašymą (CV) siųskite el. paštu personalas@regitra.lt iki 2018-03-25 su nuoroda „Turto valdymo skyriaus vadovas (-ė)“.

   

  Visą skelbimą rasite čia.

 • Archyvas