Informacija telefonu8 700 55151
LT

Naujienos

2020 09 11
Vidaus reikalų ministerija skelbia VĮ „Regitra“ dviejų nepriklausomų valdybos narių atranką

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija skelbia atranką į valstybės įmonės „Regitra“ (juridinio asmens kodas 110078991, interneto svetainės adresas – www.regitra.lt) dviejų nepriklausomų valdybos narių pareigas. Apie atranką taip pat skelbiama ir informacija apie valstybės įmonę „Regitra“ pateikiama viešosios įstaigos „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ interneto svetainėje.

Atrankos procedūrose dalyvauja nepriklausoma atrankos agentūra UAB „Atrankos“, Lvovo g. 105A, LT-08104, Vilnius.

Valstybės įmonės „Regitra“ valdyba sudaroma iš 10 narių: 5 nepriklausomi valdybos nariai, 3 valstybės tarnautojai, kuriuos skiria Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras, ir 2 darbuotojų atstovai.

Atranka į valstybės įmonės „Regitra“ dviejų nepriklausomų valdybos narių pareigas bus atliekama remiantis Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 (toliau – Aprašas).

Atrinkti kandidatai bus skiriami valstybės įmonės „Regitra“ valdybos nariais iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos, t. y. iki 2022 m. kovo 9 d.

Kandidatams, pretenduojantiems į valstybės įmonės „Regitra“ nepriklausomus valdybos narius, keliami šie reikalavimai:

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. būti nepriekaištingos reputacijos (kandidatas į valdybos narius nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu įstatymų nustatyta tvarka jis pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikalstamos veikos nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, teisingumui, visuomenės saugumui, valdymo tvarkai padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą);
1.3. būti nesusijęs su kitais juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių galėtų kilti interesų konfliktas.

2. Specialieji reikalavimai:

2.1. turėti bent vieną iš šių kompetencijų (valstybės įmonės „Regitra“ nepriklausomais valdybos nariais skiriami asmenys turi turėti skirtingas šiame papunktyje nurodytas kompetencijas):
2.1.1. kandidatai į pirmo valstybės įmonės „Regitra“ nepriklausomo valdybos nario vietą – strateginio planavimo ir valdymo srityje. Šią kompetenciją patvirtina ne mažiau nei 3 metų darbo juridinio asmens valdyboje, darbo juridinio asmens vadovu, vadovaujamo darbo strateginio planavimo srityje patirtis;
2.1.2. kandidatai į antro valstybės įmonės „Regitra“ nepriklausomo valdybos nario vietą – informacinių technologijų srityje. Šią kompetenciją patvirtina ne mažiau nei 3 metų vadovaujamo darbo informacinių technologijų, skaitmenizavimo srityse patirtis;
2.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo įmonių valdymo arba priežiūros organuose patirtį;
2.3. negali būti susiję su kitais valstybės įmonės „Regitra“ nepriklausomais valdybos nariais dėl to, kad jie darbo santykiais yra susiję su ta pačia darboviete arba eina kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas tame pačiame juridiniame asmenyje;
2.4. negali vykdyti veiklos, susijusios su valstybės įmone „Regitra“ taip, kad einant valstybės įmonės „Regitra“ valdybos nario pareigas kiltų interesų konfliktas;
2.5. negali vykdyti veiklos ir atlikti funkcijų, susijusių su tos ūkio sektoriaus šakos, kurioje veikia valstybės įmonė „Regitra“, politikos formavimu;
2.6. negali būti valstybės politikas;
2.7. negali būti valstybės tarnautojas;
2.8. gerai išmanyti teisės aktus, kuriuose reglamentuojama įmonių veikla ir valdymas, su valstybės įmonės „Regitra“ veikla susijusi sritis;
2.9. išmanyti valstybės įmonės „Regitra“ veiklos specifiką;
2.10. būti komunikabilūs, turėti puikių darbo komandoje įgūdžių;
2.11. gebėti strategiškai mąstyti, sistemiškai analizuoti ir vertinti situaciją, rengti analitinę medžiagą ir priimti optimalius sprendimus.

Kandidatai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Paraišką dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaraciją (pagal Aprašo priede nustatytą formą, kuri pridedama prie šio skelbimo);
2. Gyvenimo aprašymą;
3. Motyvacinį laišką atrankos komisijai;
4. Kandidato tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopiją.

Kandidatų dokumentus priima atrankos agentūra UAB „Atrankos“ iki spalio 1 d. imtinai.

Kandidatai dokumentus atrankos agentūrai UAB „Atrankos“ gali pateikti elektroniniu paštu julija@atranka360.lt.

Asmenys, konsultuojantys atrankos dokumentų priėmimo ir atrankos atlikimo klausimais:

 

  • Julija Stankevičiūtė, UAB „Atrankos“ karjeros projektų ir personalo atrankų vadovė, el. p. julija@atranka360.lt, tel. +370 (631) 33360.
  • Donatas Gailius, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Administravimo departamento Teisės ir personalo skyriaus patarėjas, el. p. donatas.gailius@vrm.lt, tel. +370 (5) 2717244.

Atrankos agentūra UAB „Atrankos“ gali prašyti kandidatų patikslinti arba papildyti pateiktus dokumentus. Laimėję atranką kandidatai, prieš paskiriant juos į valstybės įmonės „Regitra“ nepriklausomų valdybos narių pareigas, privalės pateikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai jų atitiktį bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams patvirtinančių dokumentų originalus.

Už valdybos nario veiklą valstybės įmonė „Regitra“ moka 58 (penkiasdešimt aštuonių) eurų (neatskaičius mokesčių) atlygį už faktiškai sugaištą 1 (vieną) valandą. Valstybės įmonės „Regitra“ ir jos valdybos nario veiklos sutarties projektas pridedamas prie šio skelbimo.

Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665, 121 punkte nurodytas lūkesčių raštas ir valstybės įmonės „Regitra“ veiklos strategija skelbiami valstybės įmonės „Regitra“ interneto svetainėje.

 

Raktažodžiai: Valdyba, Atranka