LT

Darbo užmokestis

 • Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai

  Akcinės bendrovės, kurios savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, veiklos rezultatų vertinimo rodikliai

  Eil. Nr. Akcinės bendrovės „Regitra" generalinio direktoriaus 2024 m. veiklos rodiklio pavadinimas Rodiklio dydis Akcinės bendrovės „Regitra" generalinio direktoriaus darbo užmokesčio kintamoios dalies dydis %

  1.

  Grynasis pelnas, mln. eurų 2,73 iki 5
  2.

  Vidutinė laiko trukmė didžiuosiuose miestuose:

  iki 5
    2.1. nuo egzaminuojamojo asmens užsiregistravimo laikyti teorijos egzaminą datos iki terorijos egzamino laikymo datos, ne ilgiau kaip, kalendorinėmis dienomis 12
    2.2. nuo egzaminuojamojo asmens užsiregistravimo praktiniam vairavimo egzaminui datos iki praktinio vairavimo egzamino laikymo datos, ne ilgiau kaip, kalendorinėmis dienomis 21
  3. Įmonės atsparumo korupcijai lygis, balais 0,9 iki 5

   

   

 • Valdybos nariams skiriamas atlygis

   AB „Regitra“ valdybos nariams skiriamas vidutinis ketvirčio atlygis (Eur, neatskaičius mokesčių)

  *iki 2024 m. liepos 1 d. VĮ  „Regitra"

  2023 m. I ketv. 2023 m. II ketv. 2023 m. III ketv. 2023 m. IV ketv. 2024 m. I ketv.
  1353,00 1360,00 1360,00 1360,00 1460,00

   

 • Audito komiteto nariams skiriamas atlygis

   AB „Regitra“ Audito komiteto nariams skiriamas vidutinis ketvirčio atlygis (Eur, neatskaičius mokesčių)

  *iki 2024 m. liepos 1 d. VĮ  „Regitra"

  2023 m. I ketv. 2023 m. II ketv. 2023 m. III ketv. 2023 m. IV ketv. 2024 I ketv.
  900,00 1166,67 450,00 450,00 450,00

   

 • Generalinio direktoriaus darbo užmokestis

  Generalinio direktoriaus darbo užmokestis yra nustatomas remiantis Vyriausybės nutarimu dėl Valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio. Nutarime numatyta, kad įmonės vadovo (generalinio direktoriaus) darbo užmokestį sudaro: pareiginė alga, kintamoji dalis ir premija.

  • Pareiginė alga nustatoma koeficientais, atsižvelgiant į valstybės įmonės kategoriją. Pareiginė alga apskaičiuojama, pareiginės algos koeficientą padauginus iš pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, nustatyto Lietuvos Respublikos pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatyme. Valstybės įmonės vadovo pareiginės algos koeficiento dydį nustato valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Nuo 2024 m. sausio 1 d. LR vidaus reikalų ministerija įmonės vadovui nustatė pareiginės algos koeficientą 6,00. Valstybėje nuo 2024 m. sausio 1 d. nustatytas pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis – 1785,4 Eur.
  • Kintamoji dalis priklauso nuo valstybės įmonės vadovui nustatytų veiklos rodiklių, susijusių su valstybės įmonės tikslų įgyvendinimu ir (arba) valstybės įmonės vadovui numatytų užduočių, susijusių su valstybės įmonės vidaus administravimu, įvykdymu. Kintamosios dalies už veiklos rodiklių įgyvendinimą dydį valstybės įmonės vadovui nustato valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Kintamoji dalis išmokama vieną kartą pasibaigus finansiniams metams ir patvirtinus finansinių ataskaitų rinkinius, atsižvelgus į praėjusių finansinių metų veiklos rodiklių įvykdymą. Kintamoji dalis negali viršyti 30 procentų valstybės įmonės vadovui praėjusiais finansiniais metais išmokėtos pareiginės algos. Už 2024 metų rezultatus, pasiekus numatytus veiklos rodiklius, LR vidaus reikalų ministerija įmonės vadovui nustatė kintamą dalį iki 15 procentų.
  • Premija: valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija už išskirtinį valstybės įmonės vadovo indėlį įgyvendinant valstybės įmonės tikslus arba pasiektus išskirtinius rezultatus, pasibaigus finansiniams metams ir patvirtinus finansinių ataskaitų rinkinius, valstybės įmonės vadovui iš valstybės įmonės pelno arba iš sutaupytų lėšų, skirtų darbo užmokesčiui, gali skirti premiją, kurios dydis negali viršyti jo 4 pareiginės algos dydžių.
 • Darbuotojų darbo užmokestis

   AB „Regitra“ darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) bruto darbo užmokestis (Eur)

  Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2023 m.  2024 m. I ketv.  
  1. Generalinis direktorius 1 8035 10712  
  2. Departamentų direktoriai* 3 5290 5480  
  3. Skyrių vadovai* 16 3642 4010  
  4. Komandų vadovai* 32 2825 3008  
  5. Specialistai (palaikanti veikla)* 116 2549 2589  
  6. Specialistai (klientus aptarnaujantys) 392 1914 1951  
  7. Sargai, valytojos 8 1045 1104  

  *tame tarpe IT

   

  PASTABA. Įmonė biudžeto lėšų nenaudoja.