LT

Pranešėjų apsauga

Jeigu pastebėjote teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, maloniai prašome pranešti akcinės bendrovės „Regitra“ (toliau – Bendrovė) vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu.

Kviečiame pateikti pranešimą apie pažeidimą Bendrovėje, jeigu Jūs:

 • esate susijusi (-ęs) su Bendrove darbo ar sutartiniais santykiais,
 • esate susijusi (-ęs) su Bendrove kitais iki sutartiniais santykiais,
 • esate įsidarbinimo procese į Bendrovę,
 • priklausote Įmonės administraciniam, valdymo ar priežiūros organui (įskaitant vykdomųjų galių neturinčius narius, taip pat savanorius ir apmokamus ar neapmokamus stažuotojus),
 • arba esate su Bendrovės veikla susijęs bet kuris fizinis asmuo, dirbantis prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams.

Pažeidimas – Įmonėje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas, mėginimas nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių santykių su Įmone arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu.

 

Apie pažeidimą pranešti galite per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą:

 • elektroniniu paštu praneseju.apsauga@regitra.lt;
 • siunčiant paštu, adresu Liepkalnio g. 97A, Vilnius. Ant voko turi būti nurodoma žyma AB „Regitra“ KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;
 • tiesiogiai AB „Regitra“ kompetentingam subjektui – Edmundui Bogavičiui tel. (8 5) 266 0431 arba el. paštu edmundas.bogavicius@regitra.lt 

Informaciją apie pažeidimą taip pat galima pateikti tiesiogiai Lietuvos Respublikos prokuratūrai.

Pranešimą apie pažeidimą galima pateikti užpildant nustatytą formą arba laisva forma. Laisvos formos pranešime reikėtų nurodyti:

 • savo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą (jeigu asmens kodo neturi), darbovietę, kontaktinius duomenis (gyvenamąją ir (ar) korespondencijos gavimo vietą arba elektroninio pašto adresą, telefono numerį ar kitus duomenis ryšiui palaikyti);
 • duomenis apie pažeidimą (kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan.);
 • sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;
 • jei įmanoma, bet kokius turimus dokumentus ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius;
 • ar apie pažeidimą jau yra kam pranešta ir, jei pranešta, kam buvo pranešta, ar buvo gautas atsakymas;
 • kad yra susipažinta su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą;
 • kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.

Pranešimą apie pažeidimą teikiant pagal nustatytą formą ar teikiant laisvos formos pranešimą apie pažeidimą reikėtų nurodyti, ar asmuo pageidauja gauti pranešėjo statusą.

 

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, tik tais atvejais, kai:

 • to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
 • asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Siekiant veiksmingai įgyvendinti Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo yra patvirtinti:

 • atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas;
 • kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas;
 • vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas.

Aktualūs teisės aktai: