LT

Akcinė bendrovė „Regitra“ vykdydama veiklą vadovaujasi Antikorupcine politika nustatančia pagrindinius taikomus korupcijos prevencijos principus ir antikorupcinius įsipareigojimus. Įmonėje taip pat patvirtintos Antikorupcinio elgesio taisyklės ir Etikos kodeksas, kurie nustato darbuotojų elgesio normas ir veiklos principus bei reikalavimus, kurių privalo laikytis visi darbuotojai darbo ir ne darbo metu.

Įmonė pagal kompetenciją įgyvendina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų korupcijos prevencijos 2022–2024 metų veiksmų planą.

Įmonės generalinio direktoriaus įsakymu yra tvirtinamas antikorupcinės veiklos priemonių planas konkrečiam periodui, kuris skirtas Politikos uždaviniams įgyvendinti: