LT

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas  – tai teisės aktų projektų vertinimas, siekiant nustatyti jais numatomo teisinio reguliavimo trūkumus, dėl kurių gali susidaryti sąlygos korupcijai pasireikšti.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 str. nuostatomis įmonėje atliekamas teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas.

Įmonės parengtų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą atlieka Korupcijos prevencijos (atitikties) pareigūnas vadovaudamasis Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo", Akcinės bendrovės „Regitra“ teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu generalinio direktoriaus 2020 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-1V-293 (2022 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-26 redakcija).